Language:  
        渣渣洞  同志游戏索引
      登录   注册
首页
分类
字幕
下载
海报
排行
搜索
 
  牛郎应召店 .  
  中国 /  / -- /  
 
电影基本资料
海报与剧照
 海报 (1)
 剧照 (3)
字幕下载
 中文
 英文
 其它
本电影讨论区
 剧介
 影评
 八卦
 讨论 (6)
演职员表

评分:
7.46  / 35  / 游戏类排名第 19 (总排名:4149)

 

你给的评分: -- | 评分
评价: 艺术:  | 娱乐:  
你给的评价: -- | 评价
主题: [男同片] [动画] [爽] [BL游戏] [动画 游戏 pc] [青年]
涉及:
属性: [露+] [裸+] [性+] [限+]
片型: [游戏] [电脑游戏]
你给的分类: --| 分类
相关网站: IMDB尚未收录此影片官网
添加相关网站
中文译名: --
其它片名: --
译名添加与选择
 
 
导   演:
编   剧:
演   员:
 
 
相关资料: --
   
 
相关电影:
感谢 hjp945 添加此条电影资料